תקנון ומדיניות אתר

תקנון אתר יאכטה בהרצליה מבית-Uactive

 

ברוכים הבאים לאתר Uactive (להלן: "האתר").

Uactive  משווקת מוצרי תיירות איכותיים, בדגש על פעילויות אקסטרים ושייט, בארץ ובחו"ל.

תנאים ומידע כללי

 1. מוצרי התיירות המוצעים על ידי Uactive (להלן: "הפעילויות"), מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול וההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת והבלתי מסויגת לתנאים אלו והבנה מלאה של תקנון Uactive ושל ההערות והתנאים הכללים (הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד אך מכוון אל שני המינים).
 2. בכל דף מוצר נכללים התנאים הרלוונטיים בדף מוצר תחת תיאור->תקנון מוצר, אשר כוללים מדיניות ביטולים, כללי פעילות ותנאי פעילות כפי שסופקו ע"י Uactive מספקת הפעילות. תקנון הפעילות בדף מוצר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והחרגות במדיניות ביטול בדף מוצר (במידה וישנן) הן הקובעות.
 3. Uactive שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את Uactive והנוסעים. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. בחלק מן האירועים, אספקת הכרטיסים תיעשה באמצעות משלוח "כרטיס אלקטרוני" בדואר אלקטרוני ו/או בדרך אחרת. המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש לא הוגן בכרטיסים האלקטרוניים לרבות שימוש כפול או העברתו למי שאינו בעל הכרטיס ללא אישור בכתב. עשה המשתמש שימוש לא הוגן כאמור בכרטיסים האלקטרוניים, ייחשב הדבר להפרה חמורה ויסודית של תנאי השימוש.

 

מדיניות ביטולים

 1. ביטול יזום של פעילות על ידי Uactive הנובע ממספר מועט של נרשמיםתקלות טכניות או כוח עליון יתאפשר עד 15 ימים לפני היציאה לפעילות ללא כל טענה ו/או תביעה של הנוסע. עסקת מזומן תוחזר ללקוח באופן מיידי ברגע ההחלטה של הביטול. עסקאות אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי. קיימת אפשרות, לבחירת הנוסע, כי התשלום ישמש זכות לנסיעה עתידית או אלטרנטיבה דומה זאת על פי בחירת הנוסע.
 2. הנוסע רשאי לבטל את  הטיול בהודעה בכתב לUactive בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לפעילות ובכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם.
 3. בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י הנוסע מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הנוסע ובהסכמתו ולא תהיה אפשרות לקבל החזר בגינם. Uactive שומרת לעצמה את הזכות לקזז כל סכום ששילם הנוסע בהתאם לאמור לעיל.

 

אחריות משפטית

 1. Uactive אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא ו-Uactive מציעה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב  כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
 2. במידה ויש ללקוח בעיה רפואית הדורשת התייחסות ועלולה לפגועלעכב את הפעילות יש להתייעץ טרם הרכישה עם סמכות רפואית מתאימה ולהתייעץ עם Uactive אשר ידאגו לשמור על חסיון רפואי ופרטיות הנוסע.
 3. כבודה: תובלת המזוודות והמטען באחריות הבלעדית של חברת התעופהשייט. הנוסעים רשאים לשאת עימם באמצעות המוביל כבודה שמשקלה עד סך מסוים לק"ג שנקבע ע"י חברת התעופה. Uactive אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודפים. משקל תיקי היד ותחולתם בהתאם לכללים הנהוגים בחברות תעופההשייט.
 4. מובהר ומוצהר בזאת מפורשות, כי Uactive פועלת בארגון הטיולים כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות, חברות המספקות אטרקציות וספורט ימי וכיו"ב, ולפיכך Uactive אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים באתר האינטרנט של Uactive, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים.

בטיולים מאורגנים: ל Uactive-הרשות לדחות או לבטל הרשמה של כל נוסע/ת אשר לשיקול דעתה לא יתאים להרכב הקבוצה ולאופייה, וזאת ללא כל צורך לנמק את החלטתה.

כמו כן, לזכות Uactive עומדת האפשרות להפסיק השתתפות נוסע/ת בטיול הגורם לטענת המלווה ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול ללא חובתה לשפותו בגין עוגמת נפש שנגרמו לו כתוצאה מכך, ללא חובתה לשפותו בגין הפסקת הטיולהפסדים נגררים מכך.

Uactive איננה אחראית להתנהגות המטיילים אחד כלפי השני.

 

 1. טיולים המתוארים ומוצעים על ידי Uactive מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי Uactive כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של Uactive ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים בתאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.
 2. Uactive או מי מטעמה מזמינה בעבור הנוסע את שירותי הנסיעות והאטרקציות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו. Uactive או מי מטעמה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטת Uactive או מי מטעמה, אם תחולנה אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכבכלי השייט או כל שרות אחר המועברות על ידי Uactive או מי מטעמה לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של Uactive או מי מטעמה.
 3. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת Uactive או מי מטעמה, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. לצד האמור לעיל, אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
 4. Uactive אינה אחראית לביטול או שינוי של ביקור באחד או יותר מאתרי הטיול שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין מגורמים שאינם בשליטת Uactive , כמו: מזג אויר חריג, שיפוצים, ימי חג, אי שקט פוליטי, מלחמה, התקפות טרור, התפרעויות, שביתות, סגר, אסונות טבע, מבצע צבאי, סכנות בריאות או מאורעות דומים שלא בשליטתנו. בדומה לכך, Uactive  אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים ביעד.

 

שערים

 1. השער לתשלום יהיה שער ההעברות/המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום חיוב בפועל של במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה ל- Uactiveהזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם למיסים והיטלים: כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע של המסים המקומיים בחו"ל אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או הדלק ו/או היטל אחר, התוספת לתשלום תחול על הנוסע. התשלום יבוצע בהתאם לצווים והתקנות הנכונים ליום היציאה.

 

מדיניות הפרטיות

 1. Uactive מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי הנוסעים בו ולאבטח את המידע הנשמר במאגריה. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות Uactive להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור אצל Uactive, לרבות מידע שנאגר אודות הנוסעים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לנוסע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Uactive ו/או מי מטעמה.
 2. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, Uactive תבקש מהנוסע את המידע הנחוץ לשם כך. פרטים אלו יכול ויכללו, בין היתר, שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני מס' כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים. לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעיו ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
 3. Uactive לא תעביר פרטים מזהים אודות הנוסעים לצד שלישי, למעט לחברה הסולקת את האשראי איזי-כארד , ולחברת לאומי-כארד לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר Uactive או לצדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה עם Uactive לצורך קיום הטיול, ולכל ערכאה שיפוטית לרבות במקרים הבאים:
 • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות הנוסע לאחר.
 • לשם גביית כספים המגיעים מהנוסע בגין רכישת הטיול באתר.
 • אם הנוסע הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם Uactive.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנוסע לבין Uactive.
 • אם נוסעי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אחרים של Uactive.
 • אם נוסע עשה באתר Uactive שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם פרטי הנוסע משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר Uactive, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או מי מטעמו.
 1. Uactive שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות הנוסע באתר Uactive, מידע אודות הרגלי הקניה של הנוסע, מוצרים ו/או שירותים שרכש, מוצרים ו/או שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את Uactive בכניסותיו הבאות של הנוסע לאתר וכן יאפשר ל- Uactive להציע לנוסע הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.
 2. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב.
 3. באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר Uactive הנוסע מתיר ל- Uactive להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את הנוסע על פיו.
 4. הנוסע יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.
 5. Uactive רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר הנוסע בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. Uactive תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את הנוסע באופן אישי.
 6. Uactive שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הנוסע בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם הנוסע ציין בפני Uactive כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר Uactive ובאישור תקנון זה הנוסע נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. באפשרות הנוסע להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.
 7. עם ההרשמה לפעילות Uactive, הנוסע מאשר ל Uactive להשתמש בתמונות וסרטונים בהם הוא מופיע/ה במסגרת קבוצתית בפרסומים שונים לרבות עמוד הפייסבוק, אתר האינטרנט,ערוץ היוטיוב וכו'.
 8. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד הנוסע לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 3. תלונות ותחום שיפוט: מוסכם בזאת כי כל תלונה ו/או טענה של נוסעים כנגד Uactive תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מ- 15יום לאחר חזרת הנוסעים ארצהתום הפעילות (בארץ).
 4. במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינה ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין Uactive לנוסע כאמור יחול האמור לעיל.
 5. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת mike at uactive.co.il

  או בטלפון   077-997-7089 .